فروشگاه فایل اَوَس

فروش انواع فایلهای آماده در حوزه های مختلف

دانلود نمونه سوالات کتابهخای امریکن فایل american file

مطلب حاضر دربرگیرنده آرشیو نمونه سوالات طرح شده و استاندارد کتابهای امریکن فایل American File توسط زبانکده اَوَس است.

نمونه سوالات طراحی شده توسط زبانکده اَوَس

امریکن فایل استارتر American File Starter

امریکن فایل American File 1

امریکن فایل American File 2

امریکن فایل American File 3

امریکن فایل American File 4

امریکن فایل American File 5

نمونه سوالات درس به درس و استاندارد

نمونه سوالات  درس به درس ویرایش دوم  American File  (کل مجموعه)

نمونه سوالات درس به درس ویرایش اول American File Starter

نمونه سوالات درس به درس ویرایش اول American File 1

نمونه سوالات درس به درس ویرایش اول American File 2

نمونه سوال درس به درس ویرایش اول American File 3

نمونه سوالات درس به درس ویرایش اول American File 4

مطالب مرتبط